Všeobecné obchodné podmienky

určujúce všeobecné obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom (predávajúci) a kupujúcim (ďalej len VOP).  Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto VOP.  Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúci (prevádzkovateľ) internetového obchodu na stránkach www.polit.sk je Polit s.r.o.
  • adresa: Studené 547, 900 46 Most pri Bratislave
  • IČO: 36705349
  • IČ DPH: SK 2022278280
  • register: súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43353/B.
  • : +421 948 070 684
  • email: polit@polit.sk
 2. Kupujúcim v internetovom obchode (www.polit.sk) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu vytvorila objednávku tovaru (produktov alebo služieb).
 3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Objednanie tovaru a služieb

 1. Objednanie tovaru alebo služby vzniká potvrdením objednávacieho procesu kupujúcim v objednávkovom formulári. Je potrebné, aby kupujúci vyplnil všetky požadované údaje vrátane možnosti dopravy a spôsobu platby.
 2. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s cenou objednávaného tovaru, je viazaný k zaplateniu tejto ceny a objednávka sa stáva pre neho záväznou. Objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy.
 3. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom emailu (do 24 hodín). Takto potvrdenú kúpnu zmluvu je možné upravovať alebo rušiť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.
 4. V určitých, predovšetkym cenovo náročných prípadoch, resp. pri objednaní tovaru alebo služby podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (tovar Na mieru) si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku kúpnej zmluvy potvrdením objednávky osobne alebo telefonicky (nestačí email) a na úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky) nakoľko je táto závislá:
  • od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru
  • od výraznej zmeny kurzu zahraničnej meny
  • od zmeny sortimentu tovaru zo strany dodávateľa
  • od chybne uvedenej ceny, teda vtedy keď došlo k pochybeniu človeka alebo techniky
 6. V prípade zmeny ceny objednaného tovaru predávajúci informuje kupujúceho o vzniknutej zmene telefonicky alebo e-mailom.
 7. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť ani žiadne iné náklady.
 8. Cenovo zvýhodnený tovar (akčné ceny) je zreteľne označený príslušnými symbolmi („Akcia“, „Výpredaj“, a pod.). Zvýhodnené ceny trvajú do vypredania zásob, resp. do ukončenia doby trvania akcie.
 9. Tovar vyrábaný a dodávaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je označený symbolom „Na mieru“:
  • tovar sa nevyrába sériovo, ale vždy sa vyrába na objednanie kupujúceho
  • tovar nie je na sklade a preto je jeho dodacia lehota min. 14 -21 kalendárnych dní
  • platobné, dodacie a aj reklamačné podmienky rieši predávajúci individuálne s kupujúcim
 10. Popis tovaru (rozmery, hmotnosť, kapacita, spotreba el. enrgie, atď.) uvedený v internetovom obchode je nezáväzný, vychádza z údajov od výrobcu a nemôže byť dôvodom pre reklamáciu.

Zrušenie objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od vzniku návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez storno poplatku a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku:
  • v prípade nedodania tovaru z dôvodov vyššej moci
  • z dôvodu ukončenia výroby tovaru
  • z dôvodu vypredania tovaru
  • z dovodu nemožnosti dodania v cene aká je uvedená v internetovom obchode
 3. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho
 4. V prípade uhradenia kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátene predávajúcim kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní spôsobom podľa dohody s kupujúcim.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar bude dodaný kupujúcemu
  • prostredníctvom služieb tretích subjektov (doručovateľov – pošta, kuriérska služba)
  • predávajúcim jeho vlastnými prostriedkami
  • osobným vyzdvihnutím kupujúcim u predávajúceho
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom možnom termíne po prijatí objednávky v dodacích lehotách uvedených v internetovom obchode, najneskôr do 30 kalendárnych dní. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenu tretím subjektom (pošta, kuriér).
 3. Uvádzené lehoty dodania sú orientačné a kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade ak si to výroba objednaného tovaru, resp. iné okolnosti vyžiadajú.
 4. Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho, s ktorým dohodne možnosť čiastočných dodávok alebo náhradný termín dodania.
 5. Predávajúci je povinný spolu s tovarom zaslať kupujúcemu aj faktúru, návod a iné dokumenty súvisiace s tovarom.
 6. V prípade výroby a dodávky tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (tovar Na mieru) alebo nadrozmerného tovaru je spôsob a lehota dodania predmetom dohody s kupujúcim (napr. živý tovar, nadrozmerný a ťažký tovar (nad 40 kg), cenovo náročný tovar (nad 500 EUR), atď.)
 7. V prípade ak tovar doručuje tretí subjekt, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť mu osobné údaje potrebné na doručenie tovaru (meno, adresa, telefón)
 8. Za tovar a služby je možné zaplatiť nasledovne:
  • platba na dobierku priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
  • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na sídle predávajúceho
  • platba bankovým prevodom na účet predávajúceho (Tatra banka, číslo účtu: 262 807 3669/1100, IBAN: SK82 1100 0000 0026 2807 3669)
 9. V prípade platby za tovar podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (tovar Na mieru) si predávajúci vyhradzuje právo požiadať o zaplatenie zálohy pred začatím výroby daného tovaru. Výšku zálohy predávajúci dohodne s kupujúcim podľa charakteru tovaru.
 10. V prípade ak kupujúci žije v zahraničí, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne.
 11. Kupujúci je povinný:
  • Prevziať tovar a potvrdiť svojím podpisom prevzatie objednaného tovaru
  • Zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu
  • Prekontrolovať neporušenosť obalu a aj tovaru samotného pri jeho preberaní. Reklamácie za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru doručovateľom je nutné uplatňovať u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté
 12. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý nie je úplne zaplatený kupujúcim, nakoľko predmetný tovar je stále vo vlastníctve predávajúceho.
 13. V prípade ak kupujúci nezaplatí, alebo neprevezme objednaný tovar (mimo situácie pri poškodení tovaru pri doručení) predávajúci môže požadovať náhradu škody. Zmluvná pokuta je v takomto prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.  Predávajúci bude postupovať nasledovne:
  • kupujúci bude emailom kontaktovaný so žiadosťou o informáciu čo ďalej s objednávkou
  • kupujúci má 7 kalendárnych dní na odpoveď od odoslania výzvy
  • ak kupujúci požiada o opätovné zaslanie tovaru predávajúci doúčtuje k cene manipulačný poplatok a poštovné
  • opätovné odoslanie takto vráteného tovaru je možné len po zaplatení úhrady za tovar vopred na bankový účet
  • ak kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná a kupujúci je povinný uhradiť všetky škody vzniknuté jeho konaním predávajúcemu

Odstupenie od zmluvy

 1. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
 2. V takomto prípade je kupujúci povinný:
  • v stanovenej lehote 14 kalendárnych dní písomne (nie elektronickou formou komunikácie) upovedomiť predávajúceho o odstúpení od zmluvy
  • prehlásenie o odstúpení musí obsahovať číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu a adresu (odporúčame vyplniť formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“), ktorý je súčasťou dokumentácie každej objednávky, resp. je možné ho nájsť na stránkach predávajúceho
  • zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (nepoškodený, neopotrebovaný a v pôvodnom obale) doručiť na adresu predávajúceho na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe. Tovar poslaný na dobierku nebude prevzaný.
 3. Predávajúci je povinný:
  • vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteneho tovaru (nepoškodeného a neotvoreného)
  • v prípade ak je tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť kupujúcemu cenu zníženú o hodnotu poškodenia alebo opotrebenia vráteného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s ustanoveniami 457 Občianského zákonníka)
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak:
  • predmetom je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, resp. tovar určený pre jedného kupujúceho (tovar Na mieru)
  • predmetom je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov)
  • predmetom je tovar rýchlo podliehajúci skaze
  • predmetom je tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom
  • predmetom je živý tovar (ryby, rastliny, atď.)
  • ak si kupujúci prevzal predmet osobne

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujucého v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby predávajúci spracoval a uchoval jeho osobné údaje na dobu neurčitú
 3. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne, emailom alebo telefonicky odvolať, na základe čoho predávajúci vymaže jeho osobné údaje z databáz
 4. Predávajúci získava od kupujucého nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefónne číslo a email, za účelom korektného vybavenia objednávky
 5. Osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim poskytnuté výlučne doručovateľovi tovaru, resp. štátnym orgánom v prípade kontroly

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom emailu a internetovej siete ako platnú a zaväznú pre obe zmluvné strany. Elektornická komunikácia nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 4. VOP platia v znení uverejnenom na internetovaj stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim s výnimkou, ak sa obe strany dohodli inak.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.
 7. Tieto VOP sú platné od 1.10.2015 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP.

Záručné a reklamačné podmienky

 1. Sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť len na tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je súčasne vo vlastníctve kupujúceho. Pokiaľ vlastníctvo ešte plne neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, je možné reklamáciu vybaviť až po plnej úhrade tovaru v zmysle 151 Občianského zákonníka.
 3. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov ak nie je pri tovare uvedené inak.
 4. Záručné doby začínajú plynúť dňom prevzatia a zaplatenia tovaru.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne a to ihneď po zistení vady.
 6. Proces reklamácie:
  • Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť písomne (nie email alebo telefón) na adresu predávajúceho. Náležitosti reklamácie sú: označenie REKLAMÁCIA, číslo faktúry, popis závady, meno a telefonický kontakt, adresa. Reklamácie, ktoré nebudú spĺňať  popísané náležitosti a reklamácie, ktoré budú dodané inak ako písomne, sa nedostanú do evidencie a nebudú vybavované.
  • Reklamovaný tovar je potrebné poslať (nie však na dobierku), alebo osobne doniesť na adresu predávajúceho. Tovar poslaný na dobierku nebude prevzaný. Tovar je potrebné primerane zabaliť a pripojiť k nemu kópiu dokladu o kúpe (faktúru).
  • Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie a vydá mu potvrdenie o uplatnení reklamácie, pričom za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie predávajúcemu.
  • Spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci ihneď, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie v prípade, že je potrebná expertná analýza.
  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.
  • Reklamácia sa považuje za vybavenú odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo jej odôvodneným zamietnutím.
  • Potvrdenie o vybavení reklámácie bude zaslané písomne na adresu kupujúceho
 7. Práva kupujúceho:
  • pri odstraniteľnej chybe má kupujúci právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie
  • pri neodstraniteľnej chybe brániacej riadnému používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a budú mu vrátené peniaze
  • po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a budú mu vrátené peniaze
 8. Za závady, ktoré sa prejavili po dni prevzatia výrobku, tovaru alebo prác, zodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli dokázateľne spôsobené jeho zavinením.
 9. Záruka sa nevzťahuje na zjavné závady tovaru, ktoré neboli uvedené v dodacom liste pri prevzatí tovaru. Predávajúci zodpovedá za závady (zjavné aj skryté), ktoré má tovar v čase jeho odovzdania, resp. prevzatia, pokiaľ nebola závada spôsobená doručovateľom tovaru (bod 11).
 10. Záruky sa nevzťahujú na závady tovaru spôsobené:
  • mechanickým poškodením tovaru kupujúcim alebo tretím subjektom
  • používaním výrobku v nevhodnom prostredí, ktoré odporuje jeho prirodzeným vlastnostiam
  • poškodením tovaru jeho preťažovaním
  • zanadbávaním údržby o tovar alebo nesprávnou údržbou tovaru
  • zaobchádzaním s tovarom v rozpore s návodom na použitie, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 11. Reklamácie za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru doručovateľom (pošta, kuriér) je nutné uplatňovať u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. Odporúčame kupujúcemu tovar rozbaliť a prezrieť si ho v prítomnosti prepravcu.
 12. Záruky sa nevzťahujú na vady vzniknuté pri živelných pohromách.
 13. Záruky sa taktiež nevzťahujú na bežne opotrebovanie tovaru jeho používaním.
 14. Za zdravotný stav a kondíciu živého tovaru predávajúci ručí len v čase ich prevzatia kupujúcim.
 15. Výklad použitých pojmov
  • Závada je taká vlastnosť tovaru, ktorá je odlišná od pôvodne dohodnutej (objednanej) vlastnosti tovaru. Závady môžu byť zjavné alebo skryté.
  • Zjavné závady sú také, ktoré možno zistiť už na základe samotnej prehliadky tovaru, t.j. ide o viditeľný nedostatok výrobku, tovaru alebo služby.
  • Zjavné závady je nutné zaznačiť pri preberaní tovaru do dodacieho listu alebo protokolu o odovzdaní diela, inak nebudú pri uplatnení reklamácie po prevzatí tovaru uznané.
  • Skryté vady sú také, ktoré nie je možné zistiť zbežnou prehliadkou tovaru. Spôsobujú obmedzenú funkčnosť alebo úplnu nefunkčnosť výrobku alebo tovaru.
 16. Adresa a kontak predávajúceho:
  • adresa: Polit s.r.o., Studené 547, 900 46 Most pri Bratislave
  • : +421 948 070 684
  • email: polit@polit.sk

 

V Moste pri Bratislave 1.10.2015